Gordon Ancestors

William Gordon (1779-1860) and Elizabeth Kelly (1786-1862), grandparents of Henry Pond Gordon (1857-1934)